Produkter Domæne Check Support Profil  
Web-Hotel Danmark Forretningsbetingelser  
 
   
FORRETNINGSBETINGELSER
for handel med Web-Hotel Danmark

Ektraordinære Strømpriser

Vi kan ikke længere holde kunderne fri for vores voldsomt stigende udgifter til strøm.

Strøm er en af vores større udgifter til drift af vores kunders produkter. Og vores strømpris er steget med over 400% på et år.

Alle vores delt-hosting produkter bliver derfor pr. 1. december 2022 pålagt en midlertidig ekstra eludgift på 15% - den vil blive fjernet igen når elpriserne igen falder, og vi er under 200% stigning i vores elpris.

pr. april 2023 er satsen ændret til 10%


Fortrydelse

Der er ingen fortrydelsesret på domæneregistreringer.

Der er ingen fortrydelsesret på drift. Dog er der 60 dages "fuld tilfredshed eller pengene tilbage"-garanti, hvor et produkt kan opsiges såfremt Web-Hotel Danmark ikke lever op, til det vi lover i det pågældende produkt.


Generelt

Det påhviler kunden at holde Web-Hotel Danmark informeret om ændringer i kontaktinformationer til brug ved fakturering og generel henvendelse.


Domæneregistreringer

Ved registrering af et domænenavn gennem Web-Hotel Danmark, erklærer kunden at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, eller i øvrigt strider mod dansk eller international lovgivning.

Internationale domænenavne kan ikke flyttes før 60 dage efter registrering.


Ansvar

Kundens brug af et abonnement hos Web-Hotel Danmark sker i enhver henseende på eget ansvar. Web-Hotel Danmark påtager sig intet ansvar for indholdet af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via internet.

Web-Hotel Danmark kan ikke drages til ansvar for tab af data, tab af arbejdefortjeneste, eller anden form for direkte eller indirekte tab. Dette gælder, uanset om dette skyldes systemnedbrud, andre forhold hos Web-Hotel Danmark eller force majeure.

Web-hotel Danmark påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil knyttede ydelser.
Web-Hotel Danmark påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer.


Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige et abonnement uden grund, dette skal ske en måned før en faktureret periodes udgang. (check din seneste faktura)

Opsigelse skal ske skriftligt.

Det er ikke muligt at afbestille domæneregistreringer der er underskrevet.

Web-Hotel Danmark forbeholder sig ret til at kunne lukke specielle abonnementstyper eller særtjenester med en måneds varsel.

Web-Hotel Danmark kan opsige et abonnement uden varsel, såfremt der fremgår brud af Web-Hotel Danmarks forretningsbetingelser, eller Web-Hotel Danmarks henstillinger vedr. brug af produkterne.


Betaling

Alle hotel-løsninger hos Web-Hotel Danmark, betales forud.
Abonnement kan udelukkende refunderes såfremt det er Web-Hotel Danmark, der opsiger aftalen. (dog ikke hvis opsigelsen har baggrund i strid mod disse betingelser)

Ved for sen betaling, påregnes morarente i henhold til dansk rentelovgivning, samt et rykkergebyr, i henhold til dansk inkassolov, på kr. 100,- ved udsendelse af påmindelse om betaling. Ligeledes vil domæner automatisk blive nedlagt ved vedvarende mangel på betaling.
At et domæne bliver nedlagt pga. manglende betaling, fratager ikke kunden for at betale for den periode domænet er nedlagt.

Bliver en sag sendt til Inkasso, vil kunden hæfte for alle omkostninger hertil.

Fakturaer bliver udsendt pr. email som PDF.
Alle fakturaer udsendt med postvæsnet samt via. EAN bliver pålagt et fakturagebyr på kr. 50 + moms.

Driftsikkerhed

Web-Hotel Danmark forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drift- og sikkerhedsmæssige forhold.
Af sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Web-Hotel Danmark sig samtidig ret til, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. Sker dette, vil Web-Hotel Danmarks medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.


Email begrænsninger

Det er strengt forbudt at udsende SPAM. Bliver Web-Hotel Danmark bekendt med at en kunde har benyttet sig af SPAM (uanset om dette stammer fra Web-Hotel Danmarks servere eller eksterne servere) vil et abonnement ophører uden varsel. Bliver SPAM udsendt gennem Web-Hotel Danmarks serverpark, vil kunden yderligere hæfte for alle omkostninger Web-Hotel Danmark måtte have i forbindelse med undersøgelser, følgeskader og sagsanlæg.
(SPAM er ulovligt og strafbart i Danmark, og enhver udsendelse af SPAM gennem Web-Hotel Danmarks servere, vil blive politianmeldt)


Der er ingen af Web-Hotel Danmarks webservere der kan sende email direkte ud på internet, har man brug for sådan en funktionalitet skal emails sendes gennem en af Web-Hotel Danmark hostede mailservere, ved brug af SMTP AUTH.


Indhold begrænsninger

Indhold på de af Web-Hotel Danmark udbudte produkter, må under ingen omstændigheder benyttes i strid med dansk eller international lovgivning. Web-Hotel Danmark tillader heller ikke sider, der indeholder erotisk eller pornografisk materiale - hverken tekst, billeder eller video. Ej heller sider der er baseret på, eller i overvejende grad består af link til sådanne sider. (Ønskes et sådan indhold, henvises der til Server Hotel, hvor der måles trafik)

Diskplads stillet til rådighed i forbindelse med Web-Hotel Danmarks produkter må udelukkende benyttes til materiale i forbindelse med internetpræsentationen. Det er således ikke tilladt at benytte diskplads som ekstern lagerplads eller til opbevaring af filer beregnet for fri download, der ikke har umiddelbar tilknytning til domænet.

Eksekvering af CGI/ASP/PHP-scripts må kun foretages fra kundens eget domæne.
Det er således ikke tilladt at fungere som base for scripts, der kaldes fra andres hjemmesider.
"Chat"-sites kan ikke "hostes" på vore ordinære abonnementstyper, til dette henvises til Server Hotel.

Finder Web-Hotel Danmark materiale af ovenstående art, i hvilken som helst form, forbeholder vi os ret til med øjeblikkelig virkning at lukke hele domænet. Web-Hotel Danmark er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor materiale skal placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier.

Web-Hotel Danmark tillader ikke cryptomining i vores serverparker.

Andre begrænsninger

Et produkt hos Web-Hotel Danmark må ikke benyttes i strid med brugt skik og etik på internet eller i markedsføringsbranchen generelt.

Et abonnement hos Web-Hotel Danmark må under ingen omstændigheder anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internet. Bliver Web-Hotel Danmark vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder i det omfang, der foretages undersøgelser efter dansk ret.


Andre forbehold

Web-Hotel Danmark forbeholder sig ret til ændring af priserne, hvis der ved produktet samtidig er forbundet større omkostninger.

Web-Hotel Danmark vil kunne opsige et abonnement uden varsel, såfremt kunden ikke overholder forretningsbetingelserne på denne side, gør sig skyld i spild eller misbrug af ressourcer på internettet, forstyrrer nettets funktion, er til gene for andre kunder, overtræder den til enhver tid gældende net etikette, eller via sin adfærd generer andre brugere af internet.

Web-Hotel Danmark forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.


Persondatapolitik

Vi benytter cookies på webhot.dk til gennemførsel af en ordre. Din IP adresse bliver gemt og benyttet i tilfælde af bedrageri.

Alt trafik på webhot.dk bliver gemt inkl. din IP adresse. Denne data bliver aldrig koblet sammen med dig som bruger, men benyttes udelukkende til statistik.

Ved afgivelse af en ordre bliver alt persondata gemt (navn, adresse, telefonnummer, email, cvr, hvad der er bestilt, samt de sidste 4 cifre i det kreditkort du har betalt med).
Data gemmes både på vores danske servere i produktionen, på 1 fysiske backup-lokation i Danmark, samt på fysisk papir.
Dette er naturligvis for at vide hvad produkter du har købt, hvad du skal betale og for at leve op til bogføringslovgivningen.

Ved registrering af domænenavne, videregives dit navn, adresse, email og telefonnummer til det centrale WHOIS register, som, på vegne af den pågældende domæne-endelse, varetager dine persondata i alt den tid du har domænenavnet registreret.
   

Web-Hotel Danmark - Slettens Landevej 65 - 5400 Bogense - Tlf: 7026 7004 - Mail: info@webhot.dk - CVR: DK27528082
©2024 WebHot ApS
Dankort